ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เพื่อเพื่อให้ข้าราชการ พนักงานจ้าง และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นมีการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม และเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนผู้มาใช้บริการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นอย่างสูงที่สุด จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน