โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566

เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนดีเด่น องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยในปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายธนากร ธรรมรักขิโต ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีการมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณในการประชุมผู้บริหารและพนักงานประจำเดือนมีนาคม เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น