ประชุมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวยุภา ผลเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในการประชุมสภาอบต.โพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น แก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล และบริหารงานอย่างสุจริต โปร่งใส

เอกสารแนบ