ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้คะแนน 99.84 คะแนน  ได้รับการประเมินในระดับ AA ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการประเมิน ITA

รายละเอียดประกาศฯ ปรากฎในไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ