ข่าวประชาสัมพันธ์รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี ได้ตรวจสอบและรับรองรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารที่แนบมานี้