ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พศ.2565

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พศ.2565 มีกำหนด 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 7 – 21 กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้