กิจกรรมอบตข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)  ประจำปี 2566 โดยได้ดำเนินการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมอบต.โพธิ์เก้าต้น เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566

                นางสาวยุภา ผลเกตุ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.โพธิ์เก้าต้น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการและพนักงานส่วนตำบล กล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด บริเวณหน้าอาคารสำนักงานฯ การจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์โทษของยาเสพติดให้กับประชาชนในพื้นที่  จัดอบรมสร้างผู้นำชุมชน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและร่วมกันเผ้าระวังปัญหายาเสพติดในตำบล กิจกรรม x-ray ยาเสพติด