กิจกรรมอบตข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดกับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00น.  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดกับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยมี นายวัชรพล วงศ์เจียม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์เก้าต้น มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อที่เกิดกับเด็กปฐมวัย เพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก รวมถึง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ เช่น โรคมือเท้าปาก โรคไข้เลือดออก ลดอัตราการเจ็บป่วยจากโรคติดต่อในเด็กวัยปฐมวัย