ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเลือกผู้ใหญ่บ้าน

 

อำเภอเมืองลพบุรี ได้ประกาศให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านโพธิ์ผีให้ หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ศาลา 50 ปี  โดยกำหนดวันรับสมัครผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ในวันที่ 7-9 มิถุนายน 2560 รายละเอียดวิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงการเลือกผู้ใหญ่บ้าน เป็นไปตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ และกำหนดให้มีการประชุมราษฎร ในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 14.30น. ณ ศาลา 50 ปีกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  ตำบลโพธิ์เก้าต้น จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน