ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่3ครั้งที่1

ท่านที่สนใจสามารถตรวจดูรายละเอียดรายงานการประชุมได้ที่หัวข้อ รายงานการประชุม