ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1

ท่านที่สนใจสามารถตรวจดูรายละเอียดรายงานการประชุมได้ที่หัวข้อ รายงานการประชุม