ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2

ท่านที่สนใจสามารถตรวจดูรายละเอียดรายงานการประชุมได้ที่หัวข้อ รายงานการประชุม