ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1

  ท่านที่สนใจสามารถตรวจดูรายละเอียดรายงานการประชุมได้ที่หัวข้อ รายงานการประชุม ค่ะ