ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อกำหนดเป็นนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ให้มีมาตรฐานและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาด้วยนี้