ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นประจำปีงบประมาณ 2559

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นประจำปีงบประมาณ 2559  ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้