ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.โพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 ประจำปี 2559 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้