ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3

ด้วย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี ประสงค์จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกรณีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี จะพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงการ ของห้างหุ้นส่วงนจำกัด ขุนเดชลพบุรี

เอกสารแนบ