ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ปี2559 รวมคะแนนทั้ง 4 ด้าน  คิดเป็น ร้อยละ 90.79 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยนี้