วันศุกร์, กันยายน 22, 2023
ข่าวสารกองช่อง

บัญชีประมาณการโครงการปรับปรุงห้องน้ำป้องกัน ฯ

ด้วยกองช่าง อบต.โพธิ์เก้าต้นได้จัดทำบัญชีประมาณการโครงการปรับปรุงห้องน้ำป้องกัน ฯ โดยมีตารางแสดงวงเงินงบประมาณปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วมอาคารป้องกันฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วมอาคารป้องกันฯ

ปรับปรุงห้องน้ำป้องกัน