ข่าวสารกองช่อง

บัญชีประมาณการโครงการปรับปรุงห้องน้ำห้องประชุม อบต. โพธิ์เก้าต้น

ด้วยกองช่าง อบต.โพธิ์เก้าต้นได้จัดทำบัญชีประมาณการโครงการปรับปรุงห้องน้ำห้องประชุม อบต. โพธิ์เก้าต้น โดยมีตารางแสดงวงเงินงบประมาณปรับปรุงห้องน้ำห้องประชุม  อบต.โพธิ์เก้าต้น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณปรับปรุงห้องน้ำห้องประชุม อบต.โพธิ์เก้าต้น

ปรับปรุงห้องน้ำห้องประชุม อบต