ข่าวสารกองช่อง

บัญชีประมาณการงานก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 8

ด้วยกองช่าง อบต.โพธิ์เก้าต้นได้จัดทำบัญชีประมาณการงานก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 พร้อมกับตารางแสดงวงเงินงบประมาณถนนลาดยาง

ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 8

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณถนนลาดยาง