บัญชีประมาณการงานซ่อมสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5

ด้วยกองช่าง อบต.โพธิ์เก้าต้น ได้จัดทำบัญชีประมาณการงานซ่อมสร้างถนน  คสล. หมู่ที่ 5 พร้อมกับตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมสร้างถนนคสล.

ซ่อมสร้างถนน คสล. หมู่ 5

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมสร้างถนนคสล.