บัญชีประมาณการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต. 1 ชั้น

ด้วยกองช่าง อบต.โพธิ์เก้าต้น ได้จัดทำบัญชีประมาณการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต. 1 ชั้น พร้อมกับตารางแสดงวงเงินงบประมาณปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงาน

ต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.โพธิ์เก้าต้น