บัญชีปริมาณงานก่อสร้างถนนลูกรังสายคันคลอง21 ขวาฝั่งซ้าย

ด้วยกองช่าง อบต.โพธิ์เก้าต้น ได้จัดทำบัญชีปริมาณงานก่อสร้างถนนลูกรังสายคันคลอง 21 ขวา ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 5,6 พร้อมกับตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนนลูกรังสายคันคลอง 21 ขวา ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 5,6

1ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนนลูกรังสาย หมู่ 5,6.pdf