ข่าวสารกองช่อง

บัญชีปริมาณงานก่อสร้างถนนลูกรัง สายแยกคันคลองมะขามเทศ ฝั่งซ้าย

ด้วยกองช่าง อบต.โพธิ์เก้าต้น ได้จัดทำบัญชีปริมาณงานก่อสร้างถนนลูกรังสายแยกคันคลองมะขามเทศ ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 1,3,4,5 พร้อมกับตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนนลูกรังสายแยกคันคลองมะขามเทศ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง