บัญชีงบประมาณงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคันคลอง1 ขวา 21 ขวาฝั่งขวา

ด้วยกองช่าง อบต.โพธิ์เก้าต้น ได้จัดทำบัญชีปริมาณงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคันคลอง1 ขวา 21 ขวาฝั่งขวา พร้อมกับตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนนถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคันคลอง1 ขวา 21 ขวาฝั่งขวา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง