ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ.2546