ข้อบัญญัติตำบล

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2554