ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติความเป็นมาของตำบลโพธิ์เก้าต้น

ประวัติความเป็นมาของตำบลโพธิ์เก้าต้น


     หมู่บ้านโพธิ์ผีให้  หรือหมู่บ้านโพธิ์เก้าต้น  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  แต่เดิมบริเวณนี้เป็นป่าทึบมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมจนน่ากลัว  ชาวบ้านคิดว่าผีดุมาก  จึงไม่กล้าผ่านบริเวณนี้เขาว่ากันว่าถ้าจะให้คนไปที่เขาวงกตซึ่งมียักษ์ดุยังดีกว่าให้มาที่บริเวณโพธิ์ผีให้  ที่ชายอัปลักษณ์ชื่อมหาอุกขตะมาพำนักอยู่  ณ  บริเวณต้นโพธิ์เป็นเวลานาน  จนกระทั่งเป็นที่กล่าวขวัญกันโดยทั่วไปว่าทำไมผีหลอกชายอัปลักษณ์นั่น  มหาทุกขตะเข็ญใจผู้นั้นได้อาศัยยังชีพด้วยการรับจ้างเป็นเพื่อนทาง  แล้วแกก็ได้ค่าตอบแทนยังชีพไปวันหนึ่งๆ  แต่ถ้าใครอวดเก่งเพื่อลองดี  โดยไม่อาศัย มหาทุขะตะเข็ญใจนำทางแล้วเป็นได้เจอทุกที  บางรายถูกผีหลอกเป็นไข้หัวโกร๋นไปก็มี  เมื่อได้มีโอกาสพบปะและลองถามว่าเคยได้ยินผีที่ต้นโพธิ์ร้องไห้ไหม  แกก็ตอบว่าไม่เคยได้ยินเลยทำไมชาวบ้านระแวกนั้น  จึงได้เรียกสถานที่ที่แกอยู่นั้นว่าโพธิ์ผีให้  แกก็ตอบว่า “ก็ผีมันให้ที่ข้าอยู่ที่ต้นโพธิ์นั้นนี่หว่า” เป็นอันว่าเราไม่ต้องสงสัยกันต่อไปว่าที่เขาเรียกกันว่าตำบลโพธิ์ผีให้  หมายถึงอะไรกันแน่

ครั้งแรกมหาอุกขตะ  ตั้งใจย่อยักษ์ไปยังโพธิ์ผีให้ซึ่งมีต้นไม้ปกคลุมจำนวนมากทำให้ยักษ์ท้าว โคตระบองมองไม่ค่อยเห็น   จึงได้อาศัยติดตามเสียงไล่ตีไปเรื่อย ๆ  มหาอุขตะเข็ญเห็นว่าถ้าจะถอยหนีต่อไป ก็คงไม่มีที่อยู่อาศัยแน่  ทั้งนี้เพราะยักษ์ท้าวโคตระบองไล่ตีมหาทุกขตะเข็ญใจจนต้นโพธิ์กิ่งก้านหักหมด     เหลือแต่ต้นโพธิ์ กะต้น  และเพี้ยนมาเป็นโพธิ์เก้าต้น  ทางราชการจึงได้เปลี่ยนชื่อตำบลจากโพธิ์ผีให้มาเป็นโพธิ์เก้าต้น  เมื่อไม่นานมานี้เอง  ปัจจุบันบ้านโพธิ์ผีให้ก็ยังมีหลักฐานประจักษ์อยู่ตรงข้ามบ้านคลองตาปิ่น  ใต้วัดโพธิ์เก้าต้นไปหน่อยนึง  ซึ่งแต่เดิมไม่มีลำน้ำไหลผ่านเช่นทุกวันนี้

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น


     ประวัติการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีที่มาจากสภาตำบล เหตุที่มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นมานั้น  เนื่องจากรัฐบาลในช่วงเวลาดังกล่าว (รัฐบาลชวน  หลีกภัย 2537) มีนโยบายที่จะกระจายอำนาจการปกครองไปสู่ประชาชนให้เข้ามาบริหารท้องถิ่นให้เหมือนกับนานาประเทศ  จึงได้พิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ “สภาตำบล” ที่มีอยู่แต่เดิมเสียใหม่  และได้มีการประกาศใช้  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  โดยให้มีการยกฐานะสภาตำบลที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใหม่เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบล”  และต่อมาได้มีการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้มาจนถึง ฉบับที่ 5  พ.ศ.2546

หลักเกณฑ์การจัดตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งจากสภาตำบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกัน  3  ปี  เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 150,000 บาท  หรือตามเกณฑ์รายได้เฉลี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลง (ซึ่งทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย  และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา)  การประกาศยกฐานะ  สภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลต้องทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย  และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา  โดยประกาศให้ระบุชื่อและเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลไว้ด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล  และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น  จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศ  ลงวันที่  19  มกราคม  พ.ศ.2539  ตั้งอยู่เลขที่  69/9 หมู่ที่ 8  ตำบลโพธิ์เก้าต้น  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

ข้อมูลทั่วไป


ระยะห่างจากอำเภอเมืองลพบุรี  ประมาณ 5 กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

 • ทิศเหนือ  ติดกับตำบลพรหมมาสตร์  และตำบลท่าหิน
 • ทิศใต้      ติดกับตำบลโคกลำพาน  ตำบลตะลุง  และตำบลท้ายตลาด
 • ทิศตะวันออก  ติดกับตำบลป่าตาล
 • ทิศตะวันตก  ติดกับตำบลโพธิ์ตรุ  และตำบลบางขันหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น  มีเนื้อที่ประมาณ  24.07 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 15,045  ไร่ พื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม  ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร  มีแม่น้ำลพบุรีไหลผ่านกลางตำบลเป็นถนนติดต่อระหว่างหมู่บ้าน  ถนนสายหลักมี  3  สาย  คือ

1. สายลพบุรี – บ้านแพรก

2. สายพรหมมาสตร์ – บ้านเบิก

3. สายคันคลองชลประทานลพบุรี – บ้านกุ่ม

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น  มีทั้งหมด  13  หมู่บ้าน

 • หมู่ที่ 1  บ้านคลองบางปี่
 • หมู่ที่ 2  บ้านคลองบางปริก
 • หมู่ที่3  บ้านคลองท่าควาย
 • หมู่ที่ 4  บ้านมะนาวหวาน
 • หมู่ที่ 5  บ้านโพธิ์เก้าต้น
 • หมู่ที่ 6  บ้านคลองยายคล้าย
 • หมู่ที่ 7  บ้านคลองยายสี
 • หมู่ที่ 8  บ้านฟ้าลงมัน
 • หมู่ที่ 9  บ้านโพธิ์ผีให้
 • หมู่ที่ 10  บ้านคลองตาปิ่น
 • หมู่ที่ 11  บ้านคลองจีน
 • หมู่ที่ 12  บ้านคลองฉิม
 • หมู่ที่ 13  บ้านไผ่ขวาง