ประกาศนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จะทำการประชุมสภาอบต.โพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ถ้าหากท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุมได้ตามวันและเวลาดังกล่าว