ประกาศนัดประชุมสภาอบต.โพธิ์เก้าต้น สมัย สามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จะทำการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมสภาอบต.โพธิ์เก้าต้น ถ้าหากประชาชนท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าวได้