ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.โพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2561

ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.โพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้