ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561

ประกาศให้เรียกประชุมสภาอบต.โพธิ์เก้าต้น สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้