ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.โพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีพ.ศ.2561

อบต.โพธิ์เก้าต้น ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.โพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญสมัยที่4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญที่4