ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.โพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2561

ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.โพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญสมัยที่2