ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.โพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2562

ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.โพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้