ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.โพธิ์เก้าต้นสมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่ 2 ปี 2561

ที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.โพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถดูสำเนารายงานการประชุมสภาฯ ได้ ในหัวข้อ “รายงานการประชุมสภา”