งานกิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.โพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3ประจำปี2562

ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.โพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้