งานกิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.โพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้