สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2559

               องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำเดือนตุลาคม 2559  เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

เอกสารแนบ