สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำเดือนธันวาคม 2559  เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบ