สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำเดือนเมษายน 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบ