สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2560

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคาแล้วนั้น บัดนี้ทางอบต.โพธิ์เก้าต้นจึงขอรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม  2560 รายละเอียดดังไฟล์แนบ