ตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำครูและผู้มาติดต่อราชการ ศพด.อบต.โพธิ์เก้าต้น หมู่ที่8

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำครูและผู้มาติดต่อราชการ ศพด.อบต.โพธิ์เก้าต้น หมู่ที่8 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ราคากลาง 229,000 บาท รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยนี้