ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองตาปิ่น ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 11

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 308/2561 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองตาปิ่น ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 11  ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียรประเสริฐ เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้วในวันจันทร์ที่  10 กันยายน  2561 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันอังคารที่ 11 กันยายน  2561 เวลา  14.00 น. รายละเอียดแนบท้ายนี้