รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายการเกษตร หมู่ที่ 1,3,4

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดจ้างโดยวิธีสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหม้อแกง หมู่ที่ 9,13  ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี (ตามรูปแบบและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ) โดยโครงการดังกล่าวมีกำหนดยื่นเปิดซองสอบราคาในวันที่  29 มิถุนายน 2560  ตั้งแต่เวลา 10.00น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอเมืองลพบุรีแล้วนั้น  จึงขอส่งรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดดังไฟล์แนบ