ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหม้อแกง หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 13

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการจัดจ้างตามโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหม้อแกง หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 13 ตำบลโพธิ์เก้าต้น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 394/2560 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียรประเสริฐ เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้ว ในวันที่ 19 กันยายน 2560 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกัน ใน วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 15.00น. ประชาชนท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ในวันและเวลาดังกล่าว