ประกาศจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีราคากลาง 329,000 บาท ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้