ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์หมู่ที่1 ถึงหมู่ที่13

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการจัดจ้างตามโครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 13  ตำบลโพธิ์เก้าต้น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 678/2560 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560   ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยมีนายอัฒพร รอดโฉม เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้ว ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00น. ประชาชนท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ในวันและเวลาดังกล่าว