ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 10

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 27 เมตร ยาว 45 เมตร บริเวณลานกีฬากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,178,700 บาท แต่มีงบประมาณในการจัดสรร เป็นเงินทั้งสิ้น 2,089,900 บาท

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30น. ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,000 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้